آمیزه بازاریابی ترویج و ترفیع
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
تفاوت اصلی مدیر موفق و نا موفق
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
جایگاه سازی در بازار
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی طراحی سیستم توزیع
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی طراحی محصول
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
پارادیمهای کسب وکار
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی خدمات
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
انتخاب بازار هدف
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...
بازاریابی چیست؟
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ویدئو
تماشا کنید...