برگزیده ها

پیشنهاد من

ریشه بنیادی مشکلات, نادانی ما نیست بلکه باورهای اشتباه ماست. (مارک تواین)