کتاب مدیریت تبلیغات اینترنتی

كتاب “مدیریت تبلیغات اینترنتی” یكی از كتابهای چاپ شده تحت عنوان «مجموعه كتابهای آموزشی مهارتهای روابط عمومی 2» است. این كتاب شامل سه فصل است كه فصل اول به معرفی اینترنت به عنوان رسانه نوین تبلیغاتی می پردازد. در فصل دوم فرایند تبلیغ در اینترنت تشریح شده است و در فصل سوم به بررسی تبلیغات اینترنتی در ایران اختصاص یافته است.

در این كتاب تلاش شده با ارائه مطالب  مفید، مجموعه ای كاملاً كاربردی در اختیار مدیران و كارشناسان بازاریابی و تبلیغات قرار گیرد.