کتاب ابزارهای مدیریتی

در این کتاب راهنما که توسط شرکت معتبر مشاوره مدیریت”بیِن و شرکاء” تهیه شده است، مجموعه‌ای از برترین ابزارها و تکنیکهای مدیریتی به صورتی ساده و مختصر معرفی و  موارد استفاده و قابلیتهای هر ابزار با توجه به دیدگاه مدیران و کاربران آن، تشریح شده است.

مطالعه این مجموعه راهنما، کمک می کند تا مدیران، شناخت واقع‌بینانه‌تری از متداولترین ابزارهای مدیریتی به دست آورند، و در زمان رویارویی با مسائل پیچیده سازمانی، بتوانند ابزار یا ابزارهای مناسب را انتخاب کرده و به موقع بکار گیرید.