برنامه زنده رادیویی رویش. مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای؟ (بخش اول, دوم, سوم)

بخش سوم قسمت اول

بخش دوم قسمت اول

بخش اول قسمت اول

بخش سوم قسمت دوم

بخش دوم قسمت دوم

بخش اول قسمت دوم

برنامه زنده رادیویی شب آفتابی. چگونه کارآفرینی موفق شویم؟ (بخش دوم)

برنامه زنده رادیویی شب آفتابی. چگونه کارآفرینی موفق شویم؟ (بخش اول)

استراتژیهای طراحی پیام ارتباطی (IMC)