پادکستهای امیر بختایی

برنامه زنده رادیویی رویش. مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای؟ (بخش سوم)

برنامه زنده رادیویی رویش. مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای؟ (بخش دوم)

برنامه زنده رادیویی رویش. مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای؟ (بخش اول)

برنامه زنده رادیویی شب آفتابی. چگونه کارآفرینی موفق شویم؟ (بخش دوم)

برنامه زنده رادیویی شب آفتابی. چگونه کارآفرینی موفق شویم؟ (بخش اول)

استراتژیهای طراحی پیام ارتباطی (IMC)