برنامه زنده رادیویی رویش. مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای؟ (بخش اول, دوم, سوم)

برنامه زنده رادیویی شب آفتابی. چگونه کارآفرینی موفق شویم؟ (بخش دوم)

برنامه زنده رادیویی شب آفتابی. چگونه کارآفرینی موفق شویم؟ (بخش اول)

استراتژیهای طراحی پیام ارتباطی (IMC)