مقالات امیر بختایی

 

ردیف عنوان مقاله سال انتشار محل نشر توضیحات
1 اقتدار ایده ها 1382 ماهنامه گزیده مدیریت، شماره 32
2 سرنخ گمشده تبلیغات 1384 ماهنامه تدبیر، شماره 164 مشاهده و دانلود
3 تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها 1384 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت مشاهده و دانلود
4 اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات 1384 نشریه دانش تبلیغات، شماره 10 مشاهده و دانلود
5 ارائه مدل کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران 1384 دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM) مشاهده و دانلود
6 شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مطالعه موردی: سازمان مدیریت صنعتی) 1385 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت مشاهده و دانلود
7 استراتژیهای تبلیغاتی برای خدمات 1385 گردهمایی بزرگ سالانه مدیران کشور مشاهده و دانلود
8 تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 169 مشاهده
9 طرح بازاریابی (Marketing Plan) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 170 مشاهده
10 طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 171 مشاهده
11 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 172 مشاهده
12 مدیریت بر نام تجاری (Brand Management) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 173 مشاهده
13 رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 174 مشاهده
14 بخش بندی بازار (Market Segmentation) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 175 مشاهده
15 مدیریت فروش(Sale Management) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 176 مشاهده
16 ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 177 مشاهده
17 قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت (Pricing) 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 178 مشاهده
18 مدیریت کانالهای توزیع 1385 ماهنامه تدبیر، شماره 179 مشاهده
19 روشهای بودجه بندی فعالیتهای تبلیغاتی 1386 فصل نامه توسعه مهندسی بازار، شماره 2 مشاهده و دانلود
20 هدفگذاری و تدوین استراتژی تبلیغات 1387 ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره 9 مشاهده و دانلود
21 هفت قانون طلایی مذاکرات فروش 1387 فصل نامه توسعه مهندسی بازار، شماره 6 مشاهده و دانلود
22 میزگرد روابط عمومی یا تبلیغات، امروزه کدامیک موثرتند؟ 1387 فصل نامه توسعه مهندسی بازار مشاهده و دانلود
23 ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترنتی 1388 ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره 14 مشاهده
24 چگونه مخاطبان تبلیغ خود را انتخاب کنیم؟ 1388 نشریه مهندسی تبلیغات مشاهده و دانلود
25 تبلیغات ابزاری سازنده یا مخرب 1390 صنعت تبلیغات مشاهده و دانلود
26 بررسی صنعت مشاوره مدیریت 1390 ماهنامه تدبیر، شماره 238 مشاهده و دانلود