ردیف عنوان مقاله سال انتشار محل نشر توضیحات
۱اقتدار ایده ها ۱۳۸۲ ماهنامه گزیده مدیریت، شماره ۳۲
۲سرنخ گمشده تبلیغات ۱۳۸۴ماهنامه تدبیر، شماره ۱۶۴ مشاهده و دانلود
۳تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها۱۳۸۴سومین کنفرانس بین المللی مدیریتمشاهده و دانلود
۴اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات۱۳۸۴نشریه دانش تبلیغات، شماره ۱۰مشاهده و دانلود
۵ارائه مدل کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران۱۳۸۴ دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM)مشاهده و دانلود
۶شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مطالعه موردی: سازمان مدیریت صنعتی)۱۳۸۵ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریتمشاهده و دانلود
۷استراتژیهای تبلیغاتی برای خدمات ۱۳۸۵ گردهمایی بزرگ سالانه مدیران کشورمشاهده و دانلود
۸تحقیقات بازاریابی (Marketing Research)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۶۹ مشاهده
۹طرح بازاریابی (Marketing Plan) ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۰ مشاهده
۱۰طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۱ مشاهده
۱۱مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ۱۳۸۵ ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۲ مشاهده
۱۲مدیریت بر نام تجاری (Brand Management)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۳ مشاهده
۱۳رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۴ مشاهده
۱۴بخش بندی بازار (Market Segmentation)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۵ مشاهده
۱۵مدیریت فروش(Sale Management)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۶ مشاهده
۱۶ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۷ مشاهده
۱۷قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت (Pricing) ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۹ مشاهده
۱۸مدیریت کانالهای توزیع ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۹ مشاهده
۱۹روشهای بودجه بندی فعالیتهای تبلیغاتی ۱۳۸۶ فصل نامه توسعه مهندسی بازار، شماره ۲مشاهده و دانلود
۲۰هدفگذاری و تدوین استراتژی تبلیغات ۱۳۸۷ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره ۹ مشاهده و دانلود
۲۱هفت قانون طلایی مذاکرات فروش ۱۳۸۷فصل نامه توسعه مهندسی بازار، شماره ۶ مشاهده و دانلود
۲۲میزگرد روابط عمومی یا تبلیغات، امروزه کدامیک موثرتند؟ ۱۳۸۷فصل نامه توسعه مهندسی بازار مشاهده و دانلود
۲۳ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترنتی ۱۳۸۸ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره ۱۴ مشاهده
۲۴چگونه مخاطبان تبلیغ خود را انتخاب کنیم؟ ۱۳۸۸نشریه مهندسی تبلیغات مشاهده و دانلود
۲۵تبلیغات ابزاری سازنده یا مخرب ۱۳۹۰صنعت تبلیغات مشاهده و دانلود
۲۶بررسی صنعت مشاوره مدیریت ۱۳۹۰ ماهنامه تدبیر، شماره ۲۳۸ مشاهده و دانلود
۲۷
.