ردیف عنوان مقاله سال انتشار محل نشر توضیحات
1اقتدار ایده ها ۱۳۸۲ ماهنامه گزیده مدیریت، شماره ۳۲
2سرنخ گمشده تبلیغات ۱۳۸۴ماهنامه تدبیر، شماره ۱۶۴ مشاهده و دانلود
3تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها۱۳۸۴سومین کنفرانس بین المللی مدیریتمشاهده و دانلود
4اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات۱۳۸۴نشریه دانش تبلیغات، شماره ۱۰مشاهده و دانلود
5ارائه مدل کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران۱۳۸۴ دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM)مشاهده و دانلود
6شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مطالعه موردی: سازمان مدیریت صنعتی)۱۳۸۵ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریتمشاهده و دانلود
7استراتژیهای تبلیغاتی برای خدمات ۱۳۸۵ گردهمایی بزرگ سالانه مدیران کشورمشاهده و دانلود
8تحقیقات بازاریابی (Marketing Research)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۶۹ مشاهده
9طرح بازاریابی (Marketing Plan) ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۰ مشاهده
10طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۱ مشاهده
11مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ۱۳۸۵ ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۲ مشاهده
12مدیریت بر نام تجاری (Brand Management)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۳ مشاهده
13رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۴ مشاهده
14بخش بندی بازار (Market Segmentation)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۵ مشاهده
15مدیریت فروش(Sale Management)۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۶ مشاهده
16ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۷ مشاهده
17قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت (Pricing) ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۹ مشاهده
18مدیریت کانالهای توزیع ۱۳۸۵ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۹ مشاهده
19روشهای بودجه بندی فعالیتهای تبلیغاتی ۱۳۸۶ فصل نامه توسعه مهندسی بازار، شماره ۲مشاهده و دانلود
20هدفگذاری و تدوین استراتژی تبلیغات ۱۳۸۷ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره ۹ مشاهده و دانلود
21هفت قانون طلایی مذاکرات فروش ۱۳۸۷فصل نامه توسعه مهندسی بازار، شماره ۶ مشاهده و دانلود
22میزگرد روابط عمومی یا تبلیغات، امروزه کدامیک موثرتند؟ ۱۳۸۷فصل نامه توسعه مهندسی بازار مشاهده و دانلود
23ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترنتی ۱۳۸۸ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات، شماره ۱۴ مشاهده
24چگونه مخاطبان تبلیغ خود را انتخاب کنیم؟ ۱۳۸۸نشریه مهندسی تبلیغات مشاهده و دانلود
25تبلیغات ابزاری سازنده یا مخرب ۱۳۹۰صنعت تبلیغات مشاهده و دانلود
26بررسی صنعت مشاوره مدیریت ۱۳۹۰ ماهنامه تدبیر، شماره ۲۳۸ مشاهده و دانلود
27
.