آمیزه بازاریابی ترویج و ترفیع
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
تفاوت اصلی مدیر موفق و نا موفق
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
جایگاه سازی در بازار
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی طراحی سیستم توزیع
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی طراحی محصول
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
پارادیمهای کسب وکار
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
آمیزه بازاریابی خدمات
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
انتخاب بازار هدف
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...
بازاریابی چیست؟
14 مرداد 1400
ویدئو
تماشا کنید...