آدرس: تهران سازمان مدیریت صنعتی

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰

ایمیل: bakhtaei@gmail.com