آدرس: تهران سازمان مدیریت صنعتی

شماره تماس: 0912000000

ایمیل: bakhtaei@gmail.com