فیلمهای آموزشی: جایگاه سازی در بازار

فیلمهای آموزشی: جایگاه سازی در بازار

 فیلمهای آموزشی: جایگاه سازی در بازار

جایگاه سازی در بازار به چه معناست؟ چگونه می توان به ساخت جایگاهی مناسب در بازار هدف اقدام كرد؟ تمایز احساسی و عملكردی چه تفاوتی با هم دارند و چگونه ایجاد می شوند؟                                                        

 

 

 

 

ارائه شده توسط امير بختايي: مشاور و مدرس بازاريابي فروش و تبليغات

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست